مرشدخان

پایگاه تحلیلی فضای مجازی و آموزش سواد رسانه

وضعیت کلی دسترسی به فضای دیجیتال در جهان

  • ۲۳۳
وضعیت کلی دسترسی به دنیای دیجیتال
با توجه به این آمار ، میزان نفوذ اینترنت و فضای مجازی در دنیای امروز ، امری بسیار قابل توجه شمرده می شود.

مقالات

عنوان باکس سوم

عنوان باکس چهارم

عنوان باکس پنجم