مرشد به معنای راهنما می باشد و خان پسوندی است به معنای آقا و بزرگ!
امیدواریم مرشدخان راهنمای خوبی در زمینه سواد رسانه برای شما باشد.

morshedkhan.ir@gmail.com