پایگاه تحلیلی فضای مجازی و آموزش سواد رسانه مبتنی بر مبانی امامین انقلاب

شبهه : ابزار خوب و بد ندارد بلکه نحوه استفاده مهم است

  • ۱۳۰۲

پاسخ به شبهات و سوالات